D   HE   H19-39A   H19-39B   D14-18   H14-18   H40-